Chi Tiết Dự Án

Phân xưởng sản xuất

Phân xưởng sản xuất

  • Xưởng đúc 

- Dây chuyền đúc tự động 

 

- Làm khuôn

 

       

 

- Kho mẫu

 

  •  Xưởng Thao

  

 

  • Khu vực bắn bi 

      

  •  Khu vực mài 

 

 

 

 

Tags :

Share :

Lời Nhắn